Artikel vom Januar 2017

2 Items

بهترین خبر برای همه:عیسی مسیح

by jf

در یوحنا فصل 3 آیه 16 که از آیه های برگزیده من است آمده “زیرا خدا آنقدربه مردم دنیا محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان بورزد،نابود نگردد،بلکه زندگی جاودان یابد”من دوست دارم ومیخواهم همه انسانها خبر خوش عیسی مسیح را بشنوند وبه این خبر خوش انجیل ایمان بیاورند.بنابر […]